Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ “ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)”

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση του διαδικτυακού e-shop της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (www.kourouniotis-shoes.gr), από κάθε χρήστη, σε κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.).

Η «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.kourouniotis-shoes.gr), αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων (υποδήματα, ιματισμός και αξεσουάρ ένδυσης) σε πελάτες λιανικής ή χονδρικής για αγορές που τελούνται μέσω διαδικτύου, νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις αναφερόμενες υπηρεσίες, η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω ιστοσελίδας (website), και μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επιλογής της.

Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και η ονομασία  ιστοτόπου (domain name) www.kourouniotis-shoes.gr, αποτελούν ιδιοκτησία της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Ναύπλιο Αργολίδας, οδός Άργους, αριθμ. 38-40, T.K. 21100, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145237713000, με Α.Φ.Μ. 800932942, Δ.Ο.Υ. Ναυπλίου, τηλ. 27520-96333, e-mail: info@kourouniotis-shoes.gr, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κουρουνιώτη Παναγιώτη του Χρήστου. Η «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» διατηρεί κατάστημα και στην Τρίπολη Αρκαδίας, επί της οδού Δημητρίου Νεομάρτυρος, αριθμ. 5, Τ.Κ. 22100 και με τηλ.: 27102-25104.

Η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η εταιρεία»), και η πραγματοποίηση των αγορών μέσω αυτής καθώς και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, διέπονται  από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης/μέλος/πελάτης που επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, τεκμαίρεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι απολύτως ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Οι υπεύθυνοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών εντάσσονται και δεσμεύονται 1. από τα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «Κανονισμός») καθώς και 2. από τη συνεργασία και την ειδική σύμβασή τους με εμάς, ως ορίζεται και από τη συναίνεση χρήσης την οποία παρέχουν οι χρήστες. Η χρήση και η πρόσβαση των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, αποτελεί και αυτόματη αποδοχή όλων των κατωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»). Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/μέλος/πελάτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και να απόσχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών της www.kourouniotis-shoes.gr αποτελεί προτεραιότητά μας. Με την παρούσα αναφορά των Όρων Χρήσης-Πολιτικής Απορρήτου, γίνεται επεξήγηση της χρήσης και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 («Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») και τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τον Κανονισμό.

Σχετικά με τις συναλλαγές και την πραγματοποίηση αγορών δια της χρήσεως μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου που τελούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (www.kourouniotis-shoes.gr) ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000-ΦΕΚ1545/Β/18-12-2000 [“Πωλήσεις από απόσταση – Συγκριτική διαφήμιση – Προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α\ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» (ΕΕ αριθ. L 144 της 4/6/1997, σ. 19-27) και της οδηγίας 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση» (ΕΕ αριθ. L 290 της 23/10/1997, σ. 18-23)”], καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Εν προκειμένω, η εταιρεία μέσω του www.kourouniotis-shoes.gr, διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει επικαιροποιημένη ενημέρωση στους υποψήφιους πελάτες όσον αφορά τα βασικά και κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται, το κόστος, τα έξοδα μεταφοράς, τον φόρο προστιθέμενης αξίας όταν αυτός δεν περιλαμβάνεται στην αναφερόμενη τιμή, τη διαθέσιμη ποσότητα, τις μεθόδους πληρωμής, τις μεθόδους παράδοσης και εκτέλεσης της αγοράς, την περίοδο ισχύος εκάστης προσφοράς καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών.

Προκειμένου η λειτουργία του  www.kourouniotis-shoes.gr και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να έχουν την βέλτιστη απόδοση, παρακαλείται κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας να αποδέχεται τη χρήση Cookies, όπως αυτή προκύπτει από τους παρόντες Όρους, και γίνεται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις  χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” διατηρεί εις ολόκληρον και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με κάθε αλλαγή ή τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συναινούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με απόλυτο σεβασμό προς του χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική ταυτότητα της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” καθώς και τα προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες, όπως αυτά προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, βεβαιώνεται ότι είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες. Διατηρείται η επιφύλαξη περί τυχαίων τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν ή ενδέχεται να προκύπτουν χωρίς πρόθεση ή λόγω τεχνικών αδυναμιών ή λόγω σφάλματος λειτουργίας του ιστοτόπου είτε λόγω ανωτέρας βίας. Η καθολική και συνεχής ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του www.kourouniotis-shoes.gr αποτελεί προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πληροφόρηση σχετικά με το διαθέσιμο των αγαθών. Παρόλα ταύτα ενδέχεται η σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση της ιστοσελίδας να εμφανίζεται εντός διαστήματος μίας (1) ημέρας από την τροποποίησή τους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με την είσοδο του χρήστη/επισκέπτη στο περιβάλλον του www.kourouniotis-shoes.gr, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού μέλους στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει έναν Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και ένα Όνομα Χρήστη (user name) τον οποίο θα επιλέξει και θα γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Το username και το password θα χρησιμοποιούνται από τον χρήστη για την είσοδό του στις υπηρεσίες της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” και θα του παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα που ο ίδιος έχει καταχωρήσει, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προηγούμενες παραγγελίες. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας μπορεί να μεταβάλλεται όσο συχνά το επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης, μετά από καταχώρηση σχετικού αιτήματος στην εταιρεία. Αποκλειστική πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες της σελίδας του προσωπικού λογαριασμού μέλους (προφίλ-user account) του χρήστη, κατέχει ο ίδιος ο χρήστης και για αυτόν τον λόγο καθίσταται ως αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε χρήση, αλλαγή σε στοιχεία και δεδομένα του λογαριασμού καθώς και γενικότερα για κάθε ενέργεια που τελείται μέσω αυτού. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της ασφάλειας του προσωπικού λογαριασμού, ήτοι σε περίπτωση λήθης του κωδικού πρόσβασης, μη εγκεκριμένης- εξουσιοδοτημένης χρήσης ή σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης ασφαλείας του λογαριασμού, συνίσταται ο χρήστης να ενημερώνει άμεσα την “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας και να προληφθεί οιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Καθίσταται σαφές ότι ο χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας της εταιρείας διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του, ήτοι την είσοδο (log-in) και έξοδο (log-out) από αυτόν. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας του χρήστη να σεβαστεί τον παρόντα Κανονισμό, επέλθει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στο χρήστη, η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” και ο ιστότοπος www.kourouniotis-shoes.gr δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφόμενος ως νέο μέλος των υπηρεσιών του www.kourouniotis-shoes.gr, βεβαιώνει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για την εγγραφή του και την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας α) είναι αναγραμμένα ορθά, είναι αληθή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα καθώς και ότι θα τα διατηρεί σε αυτήν την κατάσταση και στο μέλλον καθώς και β) να δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή του σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναγράφονται στην παρούσα, τους οποίους Όρους και Πολιτική δηλώνει ότι έχει μελετήσει, αντιληφθεί, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών του www.kourouniotis-shoes.gr ενώ είναι απόλυτα επιθυμητή και προτείνεται για την καλύτερη περιήγηση του χρήστη στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν είναι απαραίτητη για την διενέργεια αγοράς του προϊόντος το οποίο επιθυμεί. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε η διαδικασία εγγραφής χρήστη/μέλους να γίνεται με ταχύτητα και με μια απλή διαδικασία έτσι ώστε ο χρήστης/μέλος να αποθηκεύσει τα στοιχεία του και η εξυπηρέτησή του να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη.

Η διαδικασία εγγραφής του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη ως Μέλος και η διατήρηση και συμμετοχή μέσω προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” δεν έχει κόστος, και αποτελεί κτήση μόνο του Μέλους στο οποίο ανήκει, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης ή εκχώρησης σε τρίτα πρόσωπα. Η ιστοσελίδα  www.kourouniotis-shoes.gr διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία που διατίθενται από τον ίδιο το χρήστη, χωρίς να προβαίνει σε αλλαγές δίχως την σχετική εξουσιοδότησή του. Τα αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό α) τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη του μέλους μέσω της οποία παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης στην ολοκλήρωση παραγγελιών, παρακολούθησης της πορείας μιας παραγγελίας, το ιστορικό των παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί στην εταιρεία κ.ο.κ. και β) για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προσφορές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και αποστολή ενημερωτικού διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικό με τις δράσεις μας καθώς και τις συνεργασίες με Τρίτους (newsletter). Τέλος, γ) τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητα την απαραίτητη επικοινωνία για την βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης και την επιτυχημένη συναλλαγή με τα μέλη, ήτοι για την επικοινωνία, καταχώρηση, ολοκλήρωση, αποστολή, παράδοση εξόφληση και εν γένει για κάθε ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Το www.kourouniotis-shoes.gr διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα εγγραφής νέου μέλους προκειμένου η διαδικασία εγγραφής να τελείται με τον πιο σύντομο και αξιόπιστο τρόπο. Για την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία από την εταιρεία.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται ως απαραίτητα για την εγγραφή φυσικού προσώπου ως μέλος του www.kourouniotis-shoes.gr είναι το όνομα και επίθετο του προσώπου, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με αυτόν.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ενός νομικού προσώπου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, είναι απαραίτητη η καταχώρηση της πλήρους επωνυμίας του, της διεύθυνσης νόμιμης έδρας, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Κατά την ολοκλήρωσης της εισαγωγής των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, συμπληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και δημιουργείται ο λογαριασμός νέου Μέλους στο www.kourouniotis-shoes.gr.

NEWSLETTER

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας καθώς και η παροχής άλλων υπηρεσιών, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν επηρεάζονται από την εγγραφή στο Newsletter. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο Newsletter της Εταιρείας γίνεται με πρωτοβουλία το χρήστη και καταχωρείται με την απλή εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο που εμφανίζεται στην σελίδα www.kourouniotis-shoes.gr. Με την καταχώρηση του email και την ολοκλήρωση της εγγραφής στην ιστοσελίδα, δίδεται ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους να λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του το ενημερωτικό, προωθητικό, διαφημιστικό ή μη υλικό σχετικό με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις αλλαγές στον Κανονισμό και τους Όρους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενημέρωση που πρέπει να λάβει από την εταιρεία.  Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με τους με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών εγγεγραμμένων στο Newsletter, όμως υπάρχει η περίπτωση κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό να καταλήξει στα ανεπιθύμητα. Όταν λάβετε κάποιο μήνυμα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε και αποθηκεύσετε τη διεύθυνση αποστολής του μηνύματος μας στη λίστα ασφαλούς επικοινωνίας σας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του www.kourouniotis-shoes.gr και ολοκλήρωση καταχώρησης παραγγελιών σε αυτό από ανήλικους. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μετά την απαραίτητη πρότερη γονική συναίνεση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αν ανήλικοι χρήστες μετά από δική τους πρωτοβουλία περιηγηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, καταχωρήσουν ψευδή στοιχεία κατά την αίτηση εγγραφής μέλους καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος/υπηρεσίας. Αφής στιγμής γίνει αντιληπτή η είσοδος ανηλίκου ή η ψευδής καταχώρηση στοιχείων προσωπικών δεδομένων ανηλίκου στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας θα προβαίνει άμεσα σε διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων από τα αρχεία που διατηρεί η εταιρεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποβλέποντας στη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη του www.kourouniotis-shoes.gr, επιλέξαμε τη δημιουργία ενός απλού συστήματος καταχώρησης και ολοκλήρωσης παραγγελίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα από την περιήγησή του στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα, να προσθέσει τα αγαθά που επιθυμεί στο «Καλάθι Αγορών» και έπειτα να προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς.

Το πρώτο στάδιο καταχώρησης της παραγγελίας απαιτούν την επιβεβαίωση των στοιχείων παραγγελίας, διεύθυνσης αποστολής και έκδοσης του παραστατικού/τιμολογίου καθώς και να δοθεί η ρητή συναίνεση και αποδοχή των όρων σύμβασης πωλήσεως. Οι αναφερόμενοι με την παρούσα όροι αγοράς των προϊόντων αποτελούν τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας η οποία δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την συμφωνία σε αυτούς. Έπειτα, ακολουθεί ο υπολογισμός του τελικού κόστους της αποστολής με βάση και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων και τελικώς, το στάδιο πληρωμής των προϊόντων με την επιλογή ενός από τους προβλεπόμενους τρόπους πληρωμής.

Όλη η διαδικασία καταχώρησης παραγγελίας προϊόντων επιθυμίας των χρηστών/επισκεπτών/μελών από την εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.kourouniotis-shoes.gr, καθώς και η ολοκλήρωση αυτής αποτελούν σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, κατά την οποία εφαρμοστέο κρίνεται το  σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του  Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών [άρ. 4 ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει]. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος που τέλεσε την παραγγελία του προϊόντος θα λάβει ένα προσωποποιημένο μήνυμα που θα αναγράφει τις πληροφορίες σχετικά με:

 • Τα προϊόντα που παρήγγειλε
 • Την καταχωρημένη ποσότητα
 • Την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Το υποσύνολο της αξίας των προϊόντων
 • Την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και το κόστος της
 • Την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής
 • Το γενικό σύνολο αξίας, μετά την προσθήκη των ανωτέρω υποσυνόλων

Πέραν τούτων, παρέχεται στον χρήστη/επισκέπτη/μέλος/πελάτη η δυνατότητα να ολοκληρώσει μια παραγγελία και μέσω τηλεφώνου όπου θα χρειαστεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματος στο τηλέφωνο  27520-96333, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kourouniotis-shoes.gr.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι πελάτες της εταιρείας να διαβάζουν προσεκτικά κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα, τους Όρους της λειτουργίας αυτής καθώς και τις τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις αγορές τους, όπως αυτές αναγράφονται στα παραστατικά παραγγελιών και τις αποδείξεις που λαμβάνουν με κάθε αγορά. Οι ειδικότεροι όροι που ενδεχομένως να αποστέλλονται και συνοδεύουν την εκάστοτε αγορά, αποτελούν πρόσθετο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, διατηρεί το δικαίωμα να επιφυλαχθεί ή να αρνηθεί να εκτελέσει την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, εφόσον γνωστοποιήσει τους λόγους για την πράξη της αυτή στον πελάτη.

Στην “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, η εξυπηρέτηση των πελατών βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο προτείνουμε στον επισκέπτη/πελάτη να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας, και να μας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση προβλήματος, δυσκολίας, παραπόνου ή κάθε άλλου ζητήματος μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 09:00 έως τις 14:00 Δευτέρα με Σάββατο στο τηλέφωνο 27520-96333, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@kourouniotis-shoes.gr.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως αυτά αναγράφονται και εμφανίζονται στις σελίδες του www.kourouniotis-shoes.gr, είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Παρόλα ταύτα αν οι πληροφορίες και φωτογραφίες που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή μη ενημερωμένες, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη, όταν αυτό συμβαίνει είτε ακουσίως, είτε λόγω ανωτέρας βίας και μη απρόσκοπτης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. ΤΙΜΗ

Η εταιρεία λειτουργεί με τιμολόγηση των προϊόντων σε ευρώ (€), αναγράφοντας την αξία των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).  Η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourouniotis-shoes.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στην τιμή των προϊόντων καθ’οιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά διατηρεί την υποχρέωση να εφαρμόζει τις εκάστοτε αναγραφόμενες τιμές κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Παρακαλούνται οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη/πελάτες όπως επικοινωνούν μαζί μας στο info@kourouniotis-shoes.gr όταν αντιλαμβάνονται κάποια ασυνήθιστα χαμηλή τιμή σε κάποιο προϊόν και να μας το γνωστοποιούν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, καθώς η πιθανότητα τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους είναι πάντοτε υπαρκτή. Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται και με βάση τα επιπρόσθετα έξοδα του κόστους αποστολής όπως αυτά υπολογίζονται και προστίθεται στο τελικό στάδιο πληρωμής των προϊόντων.

γ. ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ανάλυση των χρωμάτων των εμπορευμάτων μας μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στην πραγματικότητα, λόγω ψηφιοποίησης, ανάλυσης, λήψης και φωτισμού που επιδέχονται οι φωτογραφίες, καθώς και λόγω διαφοροποιήσεων που μπορεί να υποστούν λόγω των χαρακτηριστικών που επιδίδουν τα τεχνολογικά συστήματα και η οθόνη προβολής που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης. Εν προκειμένω, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να δει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν προτού προβούν στην αγορά τους, μετά από επίσκεψη σε ένα εκ των καταστημάτων της επιχείρησης.

δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η προβολή της διαθεσιμότητας των προϊόντων γίνεται μέσω της διαδικασίας επιλογής προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη και συνεχή ενημέρωση του συστήματος σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourouniotis-shoes.gr. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής ή λόγω βλάβης του συστήματος, γίνει αντιληπτό ότι κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη/πελάτη, πληροφορώντας τον για τη νέα προθεσμία κατά την οποία θα είμαστε σε δυνατότητα να αποστείλουμε την παραγγελία.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για  την καλύτερη εξυπηρέτησή του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής:

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας

Γίνεται δεκτή η πληρωμή μέσω κάρτας Visa, Mastercard και Maestro όλων των τραπεζών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών.

Πληρωμή με Μετρητά ή Κάρτα στα καταστήματα της Εταιρείας μας

Δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ή κάρτα στα καταστήματα της εταιρείας “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, ήτοι α) στο Ναύπλιο Αργολίδας, οδός Άργους, αριθμ. 38-40, T.K. 21100, τηλ. 27520-96333, και β) στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Δημητρίου Νεομάρτυρος, αριθμ. 5, Τ.Κ. 22100 και με τηλ.: 27102-25104. Η επιλογή του καταστήματος και η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τον πελάτη και η πληρωμή με μετρητά ή κάρτα γίνεται στο ταμείο της του καταστήματος της εταιρείας, την ώρα της παραλαβής των προϊόντων.

Πληρωμή με Αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας)

Δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή για αγορές αξίας έως 500 €. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται με μετρητά κατά την ώρα της παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση όπου η αξία της συνολικής παραγγελίας που καταχωρείται δεν ξεπερνά τα 49 €, η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή κοστολογείται με επιπλέον 2 € στη συνολική αξία της παραγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αποστολή σε δυσπρόσιτη περιοχή, εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κ.α.) και μετά από άμεση επικοινωνία με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να μην αποδεχθεί την πληρωμή με αντικαταβολή αλλά να ζητήσει την πληρωμή με τραπεζική κάρτα ή την κατάθεση του κόστους της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό, ανεξαρτήτως ποσού.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Παρέχεται η δυνατότητα να γίνει κατάθεση του χρηματικού ποσού, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, σε διάφορες τράπεζες, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία. Στην αιτιολογία της κατάθεσης των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη και ο κωδικός της παραγγελίας  έτσι ώστε να εντοπίσουμε εύκολα την πληρωμή και να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Η παραγγελία θα πρέπει να είναι εξοφλημένη στο σύνολο της μαζί με ότι έξοδα προκύπτουν από τραπεζικές κρατήσεις.

Εάν εντός 3 εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση μέσω email στο info@kourouniotis-shoes.gr, από τον πελάτη όπου θα αποστέλλεται το αντίγραφο της τραπεζικής πληρωμής, η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΟΝΟΜΑ : ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.
ΙΒΑΝ : GR92 0260 0970 0004 2020 0748 055

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΟΝΟΜΑ : ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.
ΙΒΑΝ : GR07 0172 5180 0055 1809 0444 61

Πληρωμή μέσω PayPal

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ασφαλής πλατφόρμας Paypal, για να εξοφληθεί η παραγγελία του χρήστη/πελάτη και να γίνει πληρωμή είτε με την πιστωτική του κάρτα είτε με το λογαριασμό του στο PayPal. Όταν ολοκληρώνεται η διαδικασία παραγγελίας ο χρήστης επιλέγει από την λίστα επιλογών την πληρωμή μέσω PayPal και οδηγείται σε on-line ασφαλές σύστημα συναλλαγών PayPal. Η χρήση και διαδικασία πληρωμής μέσω της πλατφόρμας της PayPal είναι πλήρως κατανοητή και αυτοματοποιημένη και συνήθως ολοκληρώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα να γίνει κατάθεση του ποσού στον λογαριασμό PayPal της Εταιρείας info@kourouniotis-shoes.gr, παρέχοντας στην εταιρεία αντίστοιχη ενημέρωση, όπως γίνεται κατά τη διαδικασία πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” δεν διατηρεί ούτε αποθηκεύει καμία προσωπική πληροφορία στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.kourouniotisshoes.gr σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές. Όλα τα τραπεζικά στοιχεία των πελατών τα οποία ενδεχομένως ζητούνται κατά την διαδικασία πληρωμής διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας Eurobank και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή  την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Για οποιαδήποτε απορία, μπορεί κάθε χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 27520-96333 ή στο email  info@kourouniotisshoes.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

H “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” παρέχει στον πελάτη α) τη δυνατότητα να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα που παρήγγειλε από τις διευθύνσεις των καταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και β) τη δυνατότητα αποστολής της καταχωρημένης παραγγελίας σε αυτόν με χρήση συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφοράς στον χώρο της επιλογής του.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την επιλογή παραλαβής των προϊόντων από τα κατάστημα της Εταιρείας μας, ήτοι α) στο Ναύπλιο Αργολίδας, οδός Άργους, αριθμ. 38-40, T.K. 21100, τηλ. 27520-96333, και β) στην Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Δημητρίου Νεομάρτυρος, αριθμ. 5, Τ.Κ. 22100 και με τηλ.: 27102-25104. Η επιλογή του καταστήματος και η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τον πελάτη και η πληρωμή με μετρητά ή κάρτα γίνεται στο ταμείο της του καταστήματος της εταιρείας, την ώρα της παραλαβής των προϊόντων ενώ ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής, ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας.

Σε περίπτωση επιλογής παραλαβής της παραγγελίας από κατάστημα της Εταιρείας, ο πελάτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς θα πρέπει να προσέλθει για την  παραλαβή αυτής εντός 10 ημερών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μας, αλλιώς η παραγγελία αυτομάτως θα ακυρώνεται.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER Ή ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κάθε παραγγελία, ανάλογα το επιλεγμένο είδος, τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και την γεωγραφική θέση του πελάτη μπορεί να αποστέλλονται προς αυτόν είτε από το κατάστημα της εταιρείας στο Ναύπλιο είτε από το κατάστημα της εταιρείας στην Τρίπολη. Κάθε καταχωρημένη παραγγελία θα διατίθεται προς αποστολή στον χώρο επιλογής του πελάτη μετά από το σχετικό έλεγχο ποιότητας και διαθεσιμότητας των προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο χρόνος και το κόστος αποστολής εκάστοτε παραγγελίας, προκύπτει βάσει του συνολικού βάρους του δέματος καθώς και του προορισμού αποστολής.

Κάθε παραγγελία με συνολικό κόστος κάτω των 49 € θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και με κόστος αποστολής το ποσό των τριών ευρώ (3 €) δίχως περιορισμό βάρους δέματος.

Κάθε παραγγελία με συνολικό κόστος από 49 € και άνω θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας χωρίς επιβάρυνση κόστους αποστολής (ΔΩΡΕΑΝ) δίχως περιορισμό βάρους δέματος.

Αποστολές προς Δυσπρόσιτες Περιοχές

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται προς παράδοση προς Δυσπρόσιτες Περιοχές θα παραδίδονται στον πελάτη σε χρονικό διάστημα από τρεις έως πέντε (3-5) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Οι παραγγελίες με συνολικό κόστος κάτω των 49 € θα επιβαρύνονται με το ποσό των τριών ευρώ (3 €) ως κόστος αποστολής, δίχως περιορισμό βάρους δέματος, ενώ οι παραγγελίες με συνολικό κόστος άνω των 49 € θα αποστέλλονται Δωρεάν. Αναλόγως των συνθηκών ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφοροποιηθεί.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Η παράδοση των αποστολών που πραγματοποιούνται από την εταιρεία ταχυμεταφορών τελούνται από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στη διεύθυνση που αναγράφει ο πελάτης στη φόρμα καταχώρησης της παραγγελίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, παρακαλούνται οι πελάτες να μας ενημερώνουν ενδελεχώς σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα στο κουδούνι κ.λ.π.) όπου αυτό είναι απαραίτητο.

**Για τις αποστολές με επιλογή courier που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος, συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών SPEEDEX.

***Σε περίπτωση όπου έχει επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της πληρωμής της αξίας των αγορασθέντων προϊόντων η “τραπεζική κατάθεση”, η αποστολή θα πραγματοποιείται εντός  δύο (2) έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης μας περί της κατάθεσης του ποσού. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας του προϊόντος και/ή αντικατάστασής του με άλλο, όπως και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντοτε κατόπιν άμεσης ενημέρωσης του πελάτη, οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν, από  δύο (2) έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι, εάν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση από τον πελάτη η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

Κατόπιν, ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του.

ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δικαίωμα ενημέρωσης της εταιρείας από τον πελάτη, σε περίπτωση που εκ λάθους παραλάβει λανθασμένο ή διαφορετικό προϊόν. Κάθε μέλος/πελάτης του www.kourouniotis-shoes.gr που θα διαπιστώσει ότι δεν έχει παραλάβει το αντικείμενο που παρήγγειλε, αλλά κάποιο άλλο εκ λάθους, έχει το δικαίωμα-υποχρέωση να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 27520-96333, είτε μέσω email στο info@kourouniotis-shoes.gr. Ακολούθως, η εταιρεία διατηρεί την υποχρέωση, σε περίπτωση που υπάρξει εμπρόθεσμη σχετική ενημέρωση από τον πελάτη, να ζητήσει την επιστροφή του λανθασμένα αποσταλέντος προϊόντος και να φροντίσει για την αντικατάστασή και εκ νέου αποστολή του δέματος, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Ο πελάτης, επιπλέον, κατέχει το δικαίωμα ακύρωσης της πώλησης, σε περίπτωση όπου η αντικατάσταση και αποστολή του προϊόντος δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία έλαβε το προϊόν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ-ΑΛΛΑΓΩΝ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος της εταιρείας μας, καθίσταται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας  από τις 09:00 έως τις 14:00 Δευτέρα με Σάββατο στο τηλέφωνο 27520-96333, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@kourouniotis-shoes.gr.

Κάθε άνευ αιτίας επιστροφή ή αλλαγή προϊόντων θα πρέπει να δρομολογείται εντός 10 εργάσιμων ημερών (14 ημερολογιακές ημέρες). Η επιστροφή προϊόντων που πραγματοποιείται από τον πελάτη προς την εταιρεία καθώς και η επαναποστολή/ αλλαγή προϊόντων προς τον πελάτη, όταν αυτή αφορά προϊόντα αξίας μεγαλύτερης των 49 €, θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και χρέωση της εταιρείας. Η επιστροφή προϊόντων που πραγματοποιείται από τον πελάτη προς την εταιρεία καθώς και η επαναποστολή/ αλλαγή προϊόντων προς τον πελάτη για παραγγελίες που αφορούν προϊόντα αξίας κατώτερης των 49 € θα γίνεται με αποκλειστική χρέωση του πελάτη. Επιπλέον, στην περίπτωση όπου η εταιρεία αποστείλει τα αλλαγμένα προϊόντα στον πελάτη και αυτός επιθυμεί την αλλαγή τους εκ νέου (δεύτερη αλλαγή) τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον πελάτη, ανεξαρτήτως του ύψους αξίας της τελεσθείσας παραγγελίας. Το κόστος κάθε διαδικασίας ορίζεται στα 3 € (δηλ. 3 € κόστος για την επιστροφή των προϊόντων και 3€  για την επαναποστολή τους στον πελάτη).

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται  αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών Speedex, σε μία εκ των διευθύνσεων που θα υποδειχθεί στον πελάτη μετά από επικοινωνία με τη διεύθυνση της Εταιρείας:

 • Ναύπλιο Αργολίδας, οδός Άργους, αριθμ. 38-40, T.K. 21100, τηλ. 27520-96333
 • Τρίπολη Αρκαδίας, οδός Δημητρίου Νεομάρτυρος, αριθμ. 5, Τ.Κ. 22100, τηλ.: 27102-25104

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων της συνολικής αξίας των προϊόντων που αγόρασε, Παρέχεται η δυνατότητα στον πελάτη της εταιρείας μας να επιλέξει είτε την επιστροφή χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο ο ίδιος έχει υποδείξει ή θα υποδείξει στην εταιρεία μας, είτε την έκδοση και χορήγηση ειδικού κουπονιού αγοράς, το οποίο θα έχει ίση αξία με την αξία που έχει ήδη καταβάλει ο πελάτης για την αγορά του προϊόντος. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση, έγκριση και έλεγχο της κατάστασης στην οποία αυτά παρελήφθησαν τελικώς από αντιπρόσωπό μας. Απαραίτητο για την επιστροφή χρημάτων ή την έκδοση και χορήγηση ειδικού κουπονιού, είναι να εγκριθεί η επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος από την εταιρεία μας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Πωλήσεων. Μετά την παραλαβή του προϊόντος από εκπρόσωπο της  Εταιρείας μας, θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης επιστροφής για πιθανές φθορές του προϊόντος που δεν τυγχάνουν υπαιτιότητας μας, και έπειτα θα παρέχεται σχετική εντολή για καταβολή του χρηματικού ποσού αξίας του προϊόντος στον πελάτη ή την έκδοση του κουπονιού, σύμφωνα με τους Όρους Υπαναχώρησης της παρούσας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Κατά την επιστροφή των προϊόντων ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την επιστροφή των χρημάτων που έχει καταβάλει κατά την αγορά. Η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που η αρχική αγορά πραγματοποιήθηκε με εντολή αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι θα επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής πριν την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται διατραπεζικά σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης ή στον λογαριασμό που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης περί της ακύρωσης.

Ακόμη, αν κατά την τέλεση της αγοράς χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη η δυνατότητα πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, τότε η ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε. οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της συναλλαγής την υπεύθυνη για την έκδοση πληρωμής Τράπεζα εντός τεσσάρων (4) (λόγω ακύρωσης προ της αποστολής) και πέντε (5) (λόγω υπαναχώρησης) εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα  από την ημερομηνία που θα παραλάβει και θα ελέγξει τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μέσω εκτέλεσης αντιλογισμού του ποσού από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, βάσει της συνεργασίας και της ιδιαίτερης σύμβασης που έχει αυτή υπογράψει και συνομολογήσει με τον πελάτη. Μετά το πέρας της εκτέλεσης των ανωτέρω ενεργειών από την πλευρά της εταιρείας, η ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε. δε φέρει πλέον ουδεμία ευθύνη περί του χρόνου ή τρόπου εκτέλεσης της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ

Κατά την επιστροφή προϊόντων προς την εταιρεία, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι επιτρεπόμενης επιστροφής, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να του χορηγηθεί ειδικό κουπόνι αγορών (εκπτωτικός κωδικός). Το κουπόνι αυτό θα είναι ίσης αξίας με την αξία αγοράς του προϊόντος που επιστρέφεται από τον πελάτη, ενώ θα έχει ισχύ χρήσης για διάστημα 90 ημερών. Το κουπόνι εκδίδεται αποκλειστικά και προσωπικά για λογαριασμό του πελάτη που τέλεσε την επιστροφή των προϊόντων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Σημειώνεται ότι θα υπολογίζεται ως αξία του ειδικού κουπονιού αγορών μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης. Η δυνατότητα έκδοσης του ειδικού κουπονιού αγορών ισχύει και στην περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής πριν την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη.

Το ειδικό κουπόνι αγορών είναι προσωπικό, δηλαδή αντιστοιχεί σε αγορές που πραγματοποιεί ο ίδιος ο πελάτης είτε μέσω του λογαριασμού του στην παρούσα ιστοσελίδα, είτε επιδεικνύοντάς το σε κάποιο από τα φυσικά μας καταστήματα. Το κουπόνι εκδίδεται μετά από σχετική επικοινωνία και συνεννόηση του πελάτη με την εταιρεία και αποστέλλεται ως κωδικός έκπτωσης σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που θα χορηγηθεί από τον πελάτη. Το ειδικό κουπόνι αξιοποιείται ως ποσό έκπτωσης σε επόμενη αγορά του πελάτη είτε αυτή τελείται μέσω της παρούσης ιστοσελίδας είτε κατά την φυσική αγορά σε κάποιο κατάστημα. Σε περίπτωση όπου η επόμενη αγορά του πελάτη δεν καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στον εκπτωτικό κωδικό-κουπόνι, τότε το ίδιο κουπόνι θα μπορεί να χρησιμοποιείται και σε επόμενη αγορά, μέχρι και την τελική αξιοποίηση του συνόλου του αρχικού ποσού αγοράς.

Επιπλέον, το κουπόνι αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει και οποιοσδήποτε τρίτος το κατέχει ως «κουπόνι δώρου» (εκπτωτικός κωδικός-δωροκάρτα). Για αυτόν τον λόγο το κουπόνι εκδίδεται προσωπικά για λογαριασμό του πελάτη και παραδίδεται κατ’ αποκλειστικότητα σε αυτόν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αν το ειδικό κουπόνι αγορών χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο, καθώς σε καμία περίπτωση δε θα μπορεί να γνωρίζει αν η τελική αγορά, ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, τελείται από τον κύριο του κουπονιού ή κάποιον υποδεικνυόμενο από αυτόν.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο χρήστης/μέλος/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, άνευ αιτίας. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο πελάτης λιανικής επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος (υπαναχώρηση), αυτή θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως μέσω εντύπου υπαναχώρησης και θα δρομολογηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη ή από υποδεικνυόμενο εξ αυτού πρόσωπο (αρ.3ε Ν.2251/1994). Όταν πρόκειται για παραγγελίες μεγάλου μεγέθους-πολλών προϊόντων, τότε ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας ξεκινάει από την ημερομηνία παράδοσης και του τελευταίου προϊόντος που εντάσσεται στην αυτή παραγγελία, ενώ όταν πρόκειται για παραγγελίες που ενέχουν μονιμότητα, για τις οποίες έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, τότε η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία εκκινείται από την ημερομηνία παράδοσης του πρώτου δέματος. Η επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία θα γίνεται πάντοτε μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας μας. Το προϊόν θα πρέπει, υποχρεωτικά, να φέρει όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του από τον πελάτη και να είναι προσεκτικά συσκευασμένο, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν φθορές κατά την επιστροφή, είτε στο προϊόν, είτε την συσκευασία. Ακόμη, κάθε πακέτο επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο.

Η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος προς την Εταιρεία σε περίπτωση υπαναχώρησης, καλύπτεται αποκλειστικά από τον πελάτη και μέσω της εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία.

ΑΛΛΑΓΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κατά την περίπτωση όπου ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή ενός προϊόντος και την αντικατάστασή του ή την επιλογή κάποιου άλλου, αυτό είναι δυνατόν να γίνει κατόπιν σχετικής συνεννόησης με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη ή από υποδεικνυόμενο εξ αυτού πρόσωπο (αρ.3ε Ν.2251/1994). Ο πελάτης της εταιρείας μπορεί να αιτηθεί την αλλαγή/αντικατάσταση του προϊόντος που είχε επιλέξει αρχικώς, διαλέγοντας κάποιο άλλο προϊόν από αυτά που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι που σχετίζονται με τη δυνατότητα υπαναχώρησης-αλλαγής-αντικατάστασης, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικώς κατωτέρω. Αμέσως μετά την σχετική επικοινωνία του πελάτη με την εταιρεία, ο πελάτης θα πρέπει να επιστρέψει το προς αλλαγή/αντικατάσταση προϊόν προς την εταιρεία, προκειμένου αυτή να τελέσει κάθε σχετικό έλεγχο ποιότητας και κατάστασης του προϊόντος. Έπειτα, η εταιρεία θα επικοινωνεί με τον πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσει για την πορεία της διαδικασίας. Στην περίπτωση όπου το επιστραφέν προϊόν βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων επιστροφής προϊόντων προς την εταιρεία, τότε εκκινείται η διαδικασία αλλαγής/αντικατάστασης και αποστολής του νέου προϊόντος προς τον πελάτη.

Εάν το επιλεχθέν προϊόν για την αλλαγή/αντικατάσταση του προϊόντος που επιθυμεί να επιστρέψει ο πελάτης, είναι αξίας υψηλότερης από το ήδη αγορασθέν, τότε ο πελάτης οφείλει να καλύψει τη σχετική διαφορά χρηματικής αξίας. Η κάλυψη της χρηματικής διαφοράς μπορεί με δύο τρόπους. Πρώτος τρόπος είναι μέσω κατάθεσης της χρηματικής διαφοράς σε κάποιον από τους λογαριασμούς της εταιρείας και την σχετική ενημέρωση της εταιρείας σύμφωνα με τη διαδικασία «πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό», όπως αυτή αναλύεται στους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας,  Ως εκ τούτου,  το επιλεχθέν προϊόν θα αποστέλλεται στον πελάτη, αμέσως μετά την σχετική ενημέρωση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, όπως αυτή αφορά την πορεία της διαδικασίας και την κατάθεση της χρηματικής διαφοράς από τον πελάτη στον λογαριασμό της Εταιρείας. Δεύτερος τρόπος είναι η την επιλογή της εκ νέου αποστολής του προϊόντος με τη διαδικασία της αντικαταβολής, μετά από σχετική ενημέρωση του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Κατά την επιλογή αυτής της διαδικασίας,  το ύψος της χρηματικής διαφοράς θα αποδίδεται στην εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) τη στιγμή της παράδοσης και παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη ή από υποδεικνυόμενο εξ αυτού πρόσωπο.

Ως λεπτομέρειες αποστολής και παραγγελίας του προϊόντος θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται αυτές τις οποίες έχει ήδη καταχωρήσει κατά την πρώτη παραγγελία ο πελάτης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των λεπτομερειών αποστολής, παραγγελίας κ.ο.κ., ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Εάν το επιλεχθέν προϊόν για την αλλαγή/αντικατάσταση του προϊόντος που επιθυμεί να επιστρέψει ο πελάτης είναι αξίας χαμηλότερης από το ήδη αγορασθέν, τότε η Εταιρεία οφείλει να καταβάλει στον πελάτη τη σχετική χρηματική διαφορά τελικής αξίας του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για την νέα επιλογή του ούτως ώστε αυτό να προωθήσει άμεσα το αίτημα αλλαγής και να δρομολογηθεί η τελική αποστολή του προϊόντος στον πελάτη. Μετά την αποστολή του προϊόντος, δίδεται η εντολή αντιλογισμού του χρηματικού ποσού διαφοράς τελικής αξίας του προϊόντος. Η επιστροφή της χρηματικής διαφοράς θα γίνεται μέσω εκτέλεσης αντιλογισμού του ποσού από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, όπως αυτή η διαδικασία αναφέρεται ανωτέρω στο πεδίο «Επιστροφή Χρημάτων». Το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την καταβολή της αξίας διαφοράς από την εταιρεία στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, υπόκειται στην μέθοδο επεξεργασίας της εντολής από την Τράπεζα και εξαρτάται από τη διαδικασία που αυτή ακολουθεί καθώς και τα χρονικά πλαίσια τα οποία αυτή θέτει σε εκάστοτε περίπτωση. Ως λεπτομέρειες αποστολής και παραγγελίας του προϊόντος, καθώς και λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη στον οποίον θα αντιλογισθούν τα χρήματα, θα διατηρούνται και θα χρησιμοποιούνται αυτές τις οποίες έχει ήδη καταχωρήσει κατά την πρώτη παραγγελία ο πελάτης. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των λεπτομερειών αποστολής, χρηματικής συναλλαγής κ.ο.κ., ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος προς την Εταιρεία σε περίπτωση αλλαγής-αντικατάστασης, καλύπτεται αποκλειστικά από τον πελάτη και μέσω της εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Δεν δύναται να επιτραπεί η υπαναχώρηση εκ της αγοράς ή προϊόντος στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η υπαναχώρηση-αλλαγή-αντικατάσταση και επιστροφή αντικειμένων

α) των οποίων έγινε χρήση και ανοίχθηκαν-χρησιμοποιήθηκαν από τον πελάτη, ενώ δεν φέρουν κάποιο ελάττωμα,

β) των οποίων η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ειδικές και ιδιαίτερες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη,

γ) των οποίων κατά την επιστροφή τους λείπουν τμήματα που τα αποτελούσαν

δ) των οποίων η συσκευασία και εν γένει μορφή έχει μερικώς ή ολικώς καταστραφεί.

Στην περίπτωση όπου ολοκληρωθεί η αποστολή των προϊόντων από το μέλος/πελάτη και δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους στην παρούσα αναφερόμενους όρους επιστροφής, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή των προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση. Από τη στιγμή που το αντικείμενο παραδίδεται στην κατοχή του πελάτη, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αλλοίωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή του.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα παραδίδονται στους πελάτες της Εταιρείας, θα επιστρέφονται σε αυτήν μετά από σχετική επικοινωνία, σύμφωνα με τα αρ.354 επ. ΑΚ, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συνίσταται, επομένως, από την Εταιρεία μας, όλοι οι πελάτες μας κατά την παραλαβή των προϊόντων τους είτε από σημείο παραλαβής της εταιρείας, είτε μετά την αποστολή τους στον πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, να ελέγχουν προσεκτικά το ακέραιο της συσκευασίας καθώς και του εσωτερικού αυτής εμπορεύματος, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια σχετική βλάβη ή τυχόν εμφανή ελαττώματα, να μας ενημερώσουν όσο το δυνατόν συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που περιγράφει το αντικείμενο, την οποία φέρουν τα επιδοθέντα αντικείμενα, εφόσον αυτή διαπιστωθεί κατά την στιγμή της παράδοσης, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών. Ο πελάτης, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας είτε μέσω τηλεφώνου στο 27520-96333, είτε μέσω fax στο τηλέφωνο 27520-96333, είτε μέσω email στο info@kourouniotis-shoes.gr. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει σχετικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή ενέργειας της επικοινωνίας και να ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιστροφή του αντικειμένου με τον τρόπο και τα μέσα επιλογής του πελάτη που επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος. Τα προϊόντα που επιστρέφονται προς έλεγχο στα υποδειχθέντα από την Εταιρεία καταστήματα, θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται στην κατάσταση που κατέφθασαν στον πελάτη, καθώς και να περιλαμβάνουν κάθε άλλο αντικείμενο -περιφερειακό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του συνόλου του αντικειμένου, καθώς και κάθε συνοδευτικό του αντικειμένου έντυπο.

Με την παραλαβή του επιστραφέντος ελαττωματικού προϊόντος από εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, δρομολογείται ο ενδελεχής έλεγχος του για εξακρίβωση του ελαττώματος και την ακριβή αιτία. Η Εταιρεία υποχρεούται να επικοινωνήσει σχετικά με την επιστροφή και τα αποτελέσματα του ελέγχου του αντικειμένου με τον πελάτη, μέσω τηλεφώνου ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να τον/την ενημερώσει για την διαδικασία ελέγχου που θα ακολουθηθεί, την πιθανή αντικατάστασή του (εφόσον κριθεί ότι η φθορά ή αλλοίωση αποτελεί ευθύνη της εταιρείας) εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της επιστροφής του αντικειμένου σε εμάς. Κάθε τεχνικός έλεγχος ποιότητας και λειτουργίας του αντικειμένου θα δρομολογείται από την Εταιρεία χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.  Σε περίπτωση όπου κριθεί ότι για το σφάλμα ευθύνεται η Εταιρεία και το προϊόν είναι ελαττωματικό εξ αιτίας δικού μας σφάλματος, η αντικατάστασή του προϊόντος, καθώς και εκ νέου αποστολή του στον πελάτη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία. Περεταίρω, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη αποθέματος του προς αντικατάστασιν του αντικειμένου, θα τελεσθεί για αυτά ειδική παραγγελία από την Εταιρεία προς τον κατασκευαστικό Οίκο και τους αντίστοιχους συνεργάτες της Εταιρείας μας. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η επισκευή ή ολική αντικατάσταση των προϊόντων. Τυχόν καθυστερήσεις ως προς την αποστολή των προϊόντων που παρέχονται από τρίτους-συνεργάτες της επιχείρησης ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία δε θα φέρει καμία περεταίρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του πελάτη.

Στη δυσμενή περίπτωση όπου υπάρξει καθυστέρηση τελικής επικοινωνίας περί επιστροφής του αντικειμένου στον πελάτη, διαστήματος μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής και τελικού ελέγχου του δέματος από την Εταιρεία, η οποία δεν προκύπτει λόγω ανωτέρας βίας, τότε ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσεως και ακύρωσης της σύμβασης πωλήσεως και δύναται να αιτηθεί απευθυνόμενος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, την ολική επιστροφή των χρημάτων αξίας του αγορασθέντος αντικειμένου, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης της αξίας τυχόν μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε για αυτό. Το αντικείμενο θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας, ή θα επιστραφεί σε αυτή (εφόσον είχε ήδη δρομολογηθεί η επιστροφή του πριν την καταχώρηση αιτήματος επιστροφής χρημάτων) και ο πελάτης θα λάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το σύνολο της αξίας του αντικειμένου που είχε αγοράσει, με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Εταιρεία.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση κατοχυρωμένης παραγγελίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την εταιρεία μας προς αυτόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 09:00 έως τις 14:00 Δευτέρα με Σάββατο στο τηλέφωνο 27520-96333, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@kourouniotis-shoes.gr άμεσα.

Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αυτής με τον ίδιο ταχυμεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος θα καλύπτονται από τον πελάτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της, πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”  φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών  και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον,  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, ήτοι και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες της  “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απόσχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, ήτοι το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και  η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.”, οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.kourouniotis-shoes.gr, η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της www.kourouniotis-shoes.gr, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η “ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Εταιρείας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την Εταιρεία χρήση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία διατελούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Η χρήση τους γίνεται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και την βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

Η  χρήση των cookies επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από την «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.» που δε θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν χωρίς αυτά. Τα cookies, μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό διακομιστή (www.kourouniotis-shoes.gr) στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν  στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας αποκλείοντας, όμως τη δυνατότητα ταυτοποίησης του χρήστη/επισκέπτη. Κατά την επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο της εταιρείας, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, αποθηκεύουν κάποιες προτιμήσεις του καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματός μας, και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε με ορθό τρόπο το διαφημιστικό περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει καθώς και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης/ταυτοποιήσης του χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης.

Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη, ενώ δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύουν έχει μόνο ο ιστότοπος από τον οποίο αυτά μεταφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κλπ) να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων  cookies. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη είτε να επιλέξει την αυτόματη απόρριψη λήψης των cookies γενικώς από όλες τις ιστοσελίδες, είτε να επιλέγει να ενημερώνεται κάθε φορά που εισέρχεται σε μία ιστοσελίδα για τη λήψη ενός cookie και να διαλέγει εκείνη τη στιγμή αν θα επιτρέπει την λήψη ή την απόρριψη των cookies. Τα cookies, επομένως, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.

H παρούσα Πολιτική Χρήσης Cookies αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος της Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του www.kourouniotis-shoes.gr. Η «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.», διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την πολιτική χρήσης των cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη. Κάθε αλλαγή που γίνεται στη παρούσα πολιτική, ισχύει από τη στιγμή δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα της «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.». Συνίσταται o χρήστης /επισκέπτης  να ελέγχει τακτικά την Πολιτική Χρήσης Cookies προκειμένου να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Κάθε χρήστης/επισκέπτης/πελάτης που εισέρχεται στο δικτυακό τόπο της εταιρείας τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με την Πολιτική Χρήσης Cookies αυτής καθώς και με κάθε μελλοντική αλλαγή σε αυτήν.

Καθώς συνεργαζόμαστε με άλλες ιστοσελίδες για να σας προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλες μας τις υπηρεσίες, υπάρχει η πιθανότητα κατά την χρήση/επίσκεψη σας σε κάποιον ιστότοπο της εταιρείας μας, να προσέξετε ότι ξένοι ιστότοποι αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή/tablet/mobile συσκευή σας (π.χ. youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com). Η εταιρεία δεν διαχειρίζεται τα cookies τρίτων μερών ή άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και προβάλλονται μέσω των δικτυακών τόπων της εταιρείας, αφού αυτοί κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικά τους cookies, ανεξάρτητα με τη λειτουργία των υπηρεσιών της «ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Ο.Ε.».

ΕΙΔΗ COOKIES

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από το www.kourouniotis-shoes.gr μπορεί να είναι α) μόνιμα, β) προσωρινά/μια χρήσης-επίσκεψης και προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε επίσκεψης του χρήστη και γ) μόνιμα και προσωρινά.

Οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται αναλύονται κατωτέρω, καθώς δίδεται στον χρήστη/επισκέπτη η δυνατότητα να επιλέξει την απενεργοποίηση κάποια κατηγορίας, πέραν των άκρως απαραίτητων που δεν μπορεί να απενεργοποιηθούν.

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε με σωστό τρόπο τις απαιτούμενες από τον χρήστη/επισκέπτη υπηρεσίες μέσω  του www.kourouniotis-shoes.gr. Τα cookies αυτά είναι που επιτρέπουν την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη χρήση των λειτουργιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Λόγω των Cookies επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση του χρήστη, η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Ακόμη, επιτυγχάνεται η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών του χρήστη μέσω της ανακατεύθυνσής του σε εφαρμογές πληρωμών τρίτων μερών και της επιστροφής του στο www.kourouniotis-shoes.gr, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Επιπλέον, δίδεται η δυνατότητα να αναγράφονται αυτόματα οι προσωπικές πληροφορίες του χρήστη, τις οποίες έχει καταχωρήσει ή καταχωρεί στο www.kourouniotis-shoes.gr κατά τη στιγμή των συναλλαγών του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και η δυνατότητα να ανακτά ο χρήστης όλες τις σχετικές πληροφορίες με τη συναλλαγή του μετά την ολοκλήρωσή της. Τα τεχνικά cookies σχετίζονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας ενώ είναι απαραίτητα για να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες που αναζητά ο χρήστης/επισκέπτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι cookies  τα οποία διατηρούν στοιχεία ταυτότητας του χρήστη και οδηγούν στην ατομική του ταυτοποίηση. Χωρίς τα απαραίτητα Cookies, η ομαλή λειτουργία του www.barkas.gr δεν είναι δυνατή.

Cookies Λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα της εταιρείας να διατηρεί βασικές επιλογές του χρήστη όπως είναι η γλώσσα, το νόμισμα κτλ. και έτσι να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες. Τα cookies λειτουργικότητας δεν παρακολουθούν την επισκεψιμότητα και δραστηριότητα των χρηστών σε άλλους ιστοτόπους. Σε περίπτωση μη αποδοχής χρήσης των Cookies λειτουργικότητας θα επηρεαστεί η απόδοση λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς θα απαιτείται η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την περιήγησή του.

Cookies Στατιστικών (Google Analytics)

Τα Cookies στατιστικών αξιοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, όπως είναι οι ιστότοποι που επιλέγουν οι χρήστες να επισκεφτούν, τα προϊόντα περισσότερης προτίμησης των χρηστών μας, τα δεδομένα για τα οποία έχουν λάβει γνώση οι χρήστες, καθώς και κάθε λάθος μπορεί να συνάντησαν οι χρήστες κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα του www.kourouniotis-shoes.gr, προκειμένου να γίνουν δεδομένα στατιστικής μελέτης σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

Cookies Marketing

Ta Cookies Marketing βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη/επισκέπτη καθώς και τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Με βάση αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερο εξειδικευμένες και προσωποποιημένες διαφημιστικές πληροφορίες από εμάς, από παρόχους υπηρεσιών και τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή διαφημίσεων.

Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας της εταιρείας και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση αυτών μας δίνεται η δυνατότητα να εντάσσουμε πληροφορίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας(π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.)., και αντίστροφα πληροφορίες της εταιρείας που ενδιαφέρουν τους χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας www.kourouniotis-shoes.gr επισκέπτεται μέσω αυτής συνδέσμους, hyperlinks ή ιστοτόπους τρίτων μερών που φιλοξενούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μεταφέρονται στο διαδικτυακό περιβάλλον αυτών και ενεργώντας με δική τους απόλυτη ευθύνη, υπόκεινται πλέον στην πολιτική cookies που διατηρούν τα τρίτα αυτά μέρη.  Η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την χρήση και αποθήκευση cookies ιστοτόπου τρίτου μέρους που επισκέφτηκε ο χρήστης της ιστοσελίδας www.kourouniotis-shoes.gr ακόμα και αν κατευθύνθηκε σε αυτή μέσω συνδέσμου που προβλήθηκε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

* Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας, κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Κουρουνιώτης Παναγιώτης του Χρήστου, τηλ. επικοινωνίας 27520-96333.